Мета та завдання Первинної медико-санітарної допомоги :

Збереження, зміцнення та поліпшення здоров ‘я населення шляхом забезпечення потреб жителів Золотоніського району у первинній медичній допомозі. Створення умов для забезпечення тривалого медичного нагляду та опіки в усі періоди життя людини незалежно від характеру хвороби, стану органів і систем її організму.

Первинна медико-санітарна допомога передбачає консультацію лікаря, забезпечує діагностику і лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь та інших станів, проведення індивідуальних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, медичної профілактики захворювань, гігієнічного виховання та санітарної просвіти населення, реалізацію прав людини щодо охорони здоров’я дитини, матері та батька, а також направлення пацієнтів на отримання вторинної, третинної медичної допомоги та санаторно-курортного лікування.

За умови наявності у пацієнта відповідних медичних показань за направленням, виданим лікарем, подається планова спеціалізована (вторинна) та високоспеціалізована (третинна) медична допомога. Зазначене направлення не є обов’язковим.

Одна з основних вимог — це фізична доступність медичної допомоги населенню, забезпечення безперервності медичної опіки.

Це означає надання лікувально-діагностичної допомоги пацієнту у будь-який час, включаючи нічний та святкові дні, а також забезпечення нагляду за пацієнтами, які виписались із стаціонарів для продовження лікування за місцем проживання. Передбачається також надання невідкладної медичної допомоги хворим у тяжкому стані. Всім цим вимогам відповідає концепція надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини, яка для будь-якого пацієнта та членів його сім’ї є фізично доступною, безперервною та невідкладною.

Організаційна структура

1. Структурними підрозділами ЦПМСД є:

1) адміністративна частина/управління;

2) господарська частина;

3) лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, які є структурними або відокремленими структурними підрозділами ЦПМСД.

 2. У сільській місцевості долікарську медичну допомогу можуть надавати ФАП/ФП, які є відокремленими структурними підрозділами амбулаторій.

Первинна медична допомога дозволяє наблизити якісну кваліфікаційну медичну допомогу до кожної сім’ї та людини за місцем її проживання, перебування. Для цьо­го створено Центри первинної медико-санітарної допомо­ги (ЦПМСД). До складу ЦПМСД входять структурні під­розділи: амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти.

Первинна медична допомога забезпечується лікарем загальної практики – сімейної медицини, лікарем-терапевтом, лікарем-педітром та іншим ме­дичним персоналом.

Пацієнт має право обирати лікаря з надання первинної медико-санітарної допомоги (лікаря загальної практики сімейної медицини, терапевта, педіатра) у встановленому законодавством порядку.

Медична допомога на первинному рівні надається без­оплатно і включає профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію.

Надання первинної медичної допомоги передбачає:

– прийом пацієнтів у визначений час, відведений на планове консультування;

– консультування хворих вдома при гострих станах та здійсненні патронажу дітей;

– організацію стаціонарозамінних форм надання ме­дичної допомоги;

– надання невідкладної допомоги при гострих станах і раптових погіршеннях здоров’я (висока температура тіла, гострий і раптовий біль будь-якої локалізації, по­рушення серцевого ритму, кровотеча, отруєння, травми, захворювання) та інші стани, які потребують невідклад­ної допомоги і консультації лікаря;

– планування, організацію, участь та контроль прове­дення профілактичних оглядів та щеплень, диспансери­зації;

– організацію відбору та спрямування пацієнтів на консультацію, подальше лікування в закладах вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також відбір хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію;

– проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності;

– експертизу тимчасової непрацездатності, направ­лення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

 – організацію пільгового забезпечення пацієнтів лі­карськими засобами у визначеному законодавством порядку;

– інформаційну та освітньо-роз’яснювальну роботу серед населення різного віку щодо формування здорово­го способу життя, зміцнення та збереження здоров’я та ін.

Екстрена, а також невідкладна медична допомога паці­єнту за межами робочого часу ЦПМСД надається служ­бою швидкої допомоги.

Сімейна медицина – це всебічна медична допомога всій родині з урахуванням особистостей фізичного та пси­хічного здоров’я кожної людини. Вона передбачає мо­ральну і юридичну відповідальність як сімейного лікаря за стан здоров’я пацієнта, так і відповідальне ставлення кожного пацієнта до власного здоров’я.

 Як ЦПМСД буде розподіляти пацієнтів між лікарями, якщо частина з них сімейні лікарі, а частина – дільничні педіатри та терапевти ?

До 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надавати­муть, крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів, також лікарі-терапевти, лікарі-педіатри та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом і контролем лікарів. З 1 січня 2020 року порядок надання медичної допомоги лікарями загальної практики – сімейними лікарями встановлюва­тиметься відповідно до законодавства.

 Якщо мене не задовольняє мій сімейний (дільничний) лікар, чи можу я його змінити ? Як перейти на обслугову­вання до іншого лікаря ?

Згідно законодавства пацієнти мають можливість і сьогодні ре­алізовувати своє право на охорону здоров’я, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомен­дацій і закладу охорони здоров я. Конкретний механізм вибору або зміни лікаря визначений наказам МОЗ № 756 «Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу».

Місце жіночих консультацій?

На первинному рівні медична допомога вагітним із сільської міс­цевості під час нормального перебігу вагітності сьогодні та в по­дальшому будуть здійснювати середні медичні працівники ФАПів та лікарі загальної практики – сімейні лікарі. Мешканці міст та сіл, отримува­тимуть амбулаторно-поліклінічну акушерсько-гінекологічну допомогу у жіночих консультаціях (II рівень допомоги).

Передбачається певний обсяг акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, у тому числі під час нормального перебігу вагітності, передати лікарю загальної практики-сімейному лікарю. Жіночі консультації продовжуватимуть надавати консуль­тативну допомогу вагітним та організаційно-методичну підтримку сімейним лікарям ПМСД.

ЧИ БУДУТЬ ЛІКАРІ ВИЇЖДЖАТИ НА ВИКЛИКИ ДО ПАЦІЄНТА

Так, але рішення приймає лікар (терапевт, педіатр чи сімейний лікар), а не пацієнт чи працівники реєстратури. Люди, які насправді потребують консультації лікаря у себе вдома, не залишаться без допомоги. Пацієнт може подзвонити і записатись на прийом до лікаря або обґрунтувати потребу і викликати лікаря до себе додому, залишивши при цьому свої контактні дані. Лікар тепер матиме можливість передзвонити пацієнту і обговорити з ним його проблему, а також домовитись про час такого візиту. Раніше пацієнт самостійно здійснював оцінку свого стану або стану своєї дитини і приймав рішення дочекатися лікаря вдома. Зараз лікар на підставі інформації від пацієнта здійснюватиме оцінку ситуації і пропонуватиме пацієнту більш виважене рішення. Іноді стан пацієнта вимагатиме виклику швидкої (103), а не очікування, поки лікар ПМД прийде до нього.

Мова йде не про екстрену допомогу – служба «швидкої» працюватиме у звичному режимі.

ХТО ПРИЙМАТИМЕ ПАЦІЄНТІВ, ЯКЩО ЛІКАР У ВІДПУСТЦІ

Якщо лікар у відпустці чи з інших причин не може прийняти пацієнта, то надавач ПМД (заклад охорони здоров’я) має забезпечити заміну. Усі пацієнти практики мають знати про тимчасового нового лікаря завчасно: за тиждень, якщо заміна передбачувана (наприклад, лікар у відпустці чи у відрядженні), у перший день, якщо заміна непердбачувана (наприклад, лікар захворів).

При цьому укладати нову декларацію, писати заяви, йди до головного лікаря не треба. Навпаки – завдання адміністрації завчасно проінформувати пацієнтів, дати їм інформацію про нового лікаря і простежити, щоб меддопомога була безперервною.

З ПОВАГОЮ ДО ПАЦІЄНТА: СЕРВІСНІ ВИМОГИ ДО МЕДЗАКЛАДІВ

Порядок вперше вводить поняття практики ПМД (первинної медичної допомоги) – це лікар та його пацієнти. Так, лікар формує свою практику та налагоджує довірчі стосунки з кожним пацієнтом. Водночас, лікарі можуть утворювати групові практики ПМД: об’єднуватись, щоб забезпечити сервісні умови та безперервність надання меддопомоги.

Так, у Порядку вперше передбачені сервісні умови надання меддопомоги – прості речі, які тепер мають виконуватись обов’язково. Так, якщо змінюється адреса надання меддопомоги чи режим роботи, то пацієнти мають бути проінформовані: оголошення з новою адресою чи зміненим графіком прийому мають з’явитись у доступному для пацієнтів місцях і на веб-сторінках закладу чи лікаря, якщо такі є. Крім того, якщо пацієнти уже записались на прийом, їм мають повідомити про зміну адреси чи режиму роботи особисто (наприклад, телефоном).

Так само важливо інформувати пацієнтів, якщо надавач первинної меддопомоги з якихось причин припинив свою діяльність. Крім оголошення у доступному для пацієнтів місцях і на веб-сайтах, відповідні повідомлення має отримати кожен пацієнт особисто.

ЯК ЗАПИСАТИСЯ НА ПРИЙОМ І ЧИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ МЕДЗАКЛАДИ У ВИХІДНІ

Записатись до лікаря можна буде особисто, телефоном, електронною поштою чи іншими доступними засобами. Якщо змінився номер телефону, адреса електронної пошти тощо – пацієнти мають бути проінформовані.

На вихідних більшість закладів не працюватимуть повний робочий день. Водночас, Порядок визначає, що надавач ПМД може самостійно або спільно з іншими надавачами ПМД утворити черговий кабінет, де будуть приймати пацієнтів поза визначеними годинами прийому, а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

ПРО ТАБЕЛЬ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ

Щоби заклади могли надавати якісну меддопомогу, вони мають відповідати Табелю технічного оснащення. Оновлений Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу, значно коротший, ніж це було раніше, і відповідає реальним потребам на «первинці». Необхідне технічне оснащення дозволить виконати Порядок надання ПМД.